Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

p) İdari İşler Birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.

3) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

4) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5) Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.

7) İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

8) Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.

9) Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.

10) Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.

11) Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

12) Müdürlük şube müdürlüklerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.

13) Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.

14) Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.

15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

r) Mali İşler Birimi:

1) Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

2) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.

3) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.

4) Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

6) Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şube müdürlükleriyle koordineli yürütmek.

7) Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

8) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Çiğdem AYDINÖZ

ŞUBE MÜDÜRÜ

Emine KURNAZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE BİRİMİ PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Ahmet NAZMAN İnşaat Birimi 1090
Seher KİRLİ ÇAYLAN Satınalma - Tahakkuk 1018
Nuri AK Satınalma - Tahakkuk 1018
Hanife DİNÇ Satınalma 1016
Fatma FINDIK Satınalma 1016
Zeynep SEZER Satınalma 1022
Gökçe GÜVENBAŞ Satınalma 1022
Fahri ÇAKIR Satınalma 1022
İbrahim DUMAN Kurum Vergi Beyannameleri Ve Tahahkukları 1005
Aydın DEMİR Kurum Fatura Ödemeleri 1005
Derya KOCA ALTINTAŞ

Kurum Gelirleri,

Kurum Faturalandırma

1035
Pakize ÖZBAŞ Personel Yolluk İşlemleri 1040
Muhammet BEYSİR

Personel Yolluk İşlemleri,

Personel Avans İşlemleri

1040
Ferdi IŞIK Personel Sabit Ek Ödeme İşlemleri 1032
Recep OCAKTAN Personel Sabit Ek Ödeme İşlemleri 1032
Ayşe Nur EROL Personel Performans Eködeme İşlemleri 1031
Hacer ULUDAĞ Kamu Zararları Birimi 1032
Şeyhmus AĞRAŞ

Döner Sermaye Maaş İşlemleri,

Personel Nöbet Ücreti İşlemleri

1033
Sezgin ŞANAL Memur Maaş İşlemleri 1034
Nurgül ÇALIK ŞİMŞİR Memur Maaş İşlemleri 1034
Hatice ŞAŞMAZ

Aile Hekimi Maaş İşlemleri,

Aile Sağlığı Elemanı Maaş İşlemleri

1036
Hülya DAL

Aile Hekimi Maaş İşlemleri,

Aile Sağlığı Elemanı Maaş İşlemleri

1036
Hülya SIKILI Performans Puanlama İşlemleri 1029
Zerrin CANİK Taşınır Kayıt Ve Kontrol İşlemleri 1046
Demet SAVAŞ Taşınır Kayıt Ve Kontrol İşlemleri 1046
Berul ÖZEN Aile Hekimleri Kira Sözleşme İşlemleri 1045
Nilgün NİZAM Aile Hekimleri Kira Sözleşme İşlemleri 1045
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR