Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

m) Atama Birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.

2) Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.

3) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.

4) Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.

5) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.

6) Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.

7) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

8) Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.

 

 

n) Özlük İşleri Birimi:

1) İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.

2) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.

4) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.

5) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.

6) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

7) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.

8) Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.

9) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak.

 

 

ö) İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi:

1) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

2) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

3) Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

4) Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

5) E-posta, web vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

6) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak.

7) Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

8) Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.

 

 

p) İdari İşler Birimi:

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, tedbirleri almak.

3) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.

4) İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

5) Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6) İç kontrol sistemi, stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek.

7) İlgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

8) Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak.

9) Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belli bir program dahilinde, teknik personel vasıtasıyla yaptırmak.

10) Müdürlüğe ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak.

11) Müdürlüğün genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

12) Müdürlük şube müdürlüklerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje, yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak, onarım ihalelerini yapmak, ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek.

13) Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak, geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev almak.

14) Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri, taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerinin hazırlamak ve takip etmek.

 

 

r) Mali İşler Birimi:

1) Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satınalma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

2) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek.

3) Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek.

4) Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

5) Aile hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.

6) Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerini ilgili şube müdürlükleriyle koordineli yürütmek.

7) Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye (bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.

8) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Çiğdem AYDINÖZ

ŞUBE MÜDÜRÜ

Emine KURNAZ

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Emine KURNAZ Şube Müdürü 1028
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR