Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

k) Çevre Sağlığı Birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Çevre sağlığı ile ilgili projelerin İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken insan gücü, araç-gereç ve malzeme planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

4) Biyosidal ürünlerin uygulamasına yönelik izin işlemlerini yürütmek.

5) Görev alanıyla ilgili piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri ile üretim yerlerinin denetimlerinin toplum sağlığı merkezlerince yapılmasını sağlamak, toplum sağlığı merkezi personeline bu konuda eğitim vermek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu denetimleri yapmak, görev alanı içinde yer alan ve Kurum tarafından belirlenen her türlü üründen numune aldırmak ve gerekli analizleri yaptırmak.

6) Yerleşim yerlerine yeterli ve sağlıklı içme-kullanma suyu temini için gerekli araştırma- geliştirme çalışmalarına katılmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, içme-kullanma suyu sistemlerine yönelik geçici ve kesin kabul komisyonlarına katılmak.

7) Kaynak ve içme suları ile doğal mineralli su tesislerinin izin işlemlerini yürütmek.

8) Kaplıca ve talassoterapi tesisleri ile peloid üretim yerlerinin izin işlemlerini yürütmek.

9) Havuz suyu ile yüzme suyu kalitesini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

10) Doğal afetlerde çevre sağlığı hizmetlerinin, etkili bir şekilde, zamanında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

11) Görev alanına giren ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

12) Görev alanı içerisinde yer alan sektörlerde çalışanlara yönelik eğitimleri yapmak veya yaptırmak.

13) Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele aktarılması amacıyla hizmet içi eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.

14) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş talepleri ile çevre sağlığı konusundaki şikâyetleri incelemek ve değerlendirmek.

15) Halk sağlığının korunması kapsamında kapalı ve açık alanlarda (konaklama eğlence yerleri vb.) genel çevre sağlığı denetimleri yapmak.

16) Gerektiğinde gıda, çevre, turizm, spor, imar ve sağlık mevzuatı kapsamında diğer kurum ve kuruluşların yürüttüğü işlemlere ve komisyonlarına katılmak.

17) Gayri Sıhhi Müesseseler ile organize ve endüstri sanayi bölgelerinin sağlık koruma bandı konularındaki toplantılara katılmak ve görüş vermek.

18) İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları ve elektromanyetik kirliliğin zararları konusunda alınması gereken önemlere ilişkin çalışmalara katkı sağlamak.

19) Kanalizasyon sistemlerinin projeleri ve çevre sağlığına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı konularında görüş vermek ve mahallinde kabullere katılmak.

20) Konut sağlığına yönelik şikâyetleri değerlendirmek ve bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

 

l) Çalışan Sağlığı Birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.

4) Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.

5) Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.

6) İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.

7) Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8) Çalışanlara yönelik mobbing’in (psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek) il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.

9) Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.

10) Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

11) Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri dâhil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.

12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzm. Dr. Burcu HEKİM

ŞUBE MÜDÜRÜ

Aydın DORAN

 

Yeni Bina Adresi: Dumlupınar  Mh. Kocaokul Sk. (Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Hizmet Binası Arkası - Eski Askeri Hastane Arkası) Karesi / BALIKESİR

 

 

TEL: (0266) 243 03 69

FAX: (0266) 241 12 67

 

 

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Birim Adı Personel Görevi Dahili
Aydın DORAN   Şube Müdürü ---
Ahmet ÖZDEMİR Çalışan Sağlığı Birimi

Tıbbi Atıklar,

ÇED Raporları,

Kurum Ve İmar Görüşleri,

İşyeri Hekimliği İle İlgili Faaliyetler,

Gençlik Spor Ve Çevre Komisyonu,

Bina Sıhhi İzni,

CO Zehirlenme Çalışmaları 

---
Mesut ÇETİN Çalışan Sağlığı Birimi

Tıbbi Atıklar,

ÇED Raporları,

Kurum Ve İmar Görüşleri,

İşyeri Hekimliği İle İlgili Faaliyetler,

Gençlik Spor Ve Çevre Komisyonu,

Bina Sıhhi İzni,

CO Zehirlenme Çalışmaları 

---
Veysel BOLLUK Çalışan Sağlığı Birimi

Tıbbi Atıklar,

ÇED Raporları,

Kurum Ve İmar Görüşleri,

İşyeri Hekimliği İle İlgili Faaliyetler,

Gençlik Spor Ve Çevre Komisyonu,

Bina Sıhhi İzni,

CO Zehirlenme Çalışmaları 

---
Mustafa EKER Çalışan Sağlığı Birimi

Tıbbi Atıklar,

ÇED Raporları,

Kurum Ve İmar Görüşleri,

İşyeri Hekimliği İle İlgili Faaliyetler,

Gençlik Spor Ve Çevre Komisyonu,

Bina Sıhhi İzni,

CO Zehirlenme Çalışmaları 

---
Nilgün ÇOBAN Yüzme Suyu Birimi

Deniz Suyu Numune Programı,

Mavi Bayrak,

Yüzme Havuzları İle İlgili Görevler,

Beyaz Bayrak

---
Candan Aynur AVCUOĞLU Yüzme Suyu Birimi

Deniz Suyu Numune Programı,

Mavi Bayrak,

Yüzme Havuzları İle İlgili Görevler,

Beyaz Bayrak

---
Ercan ÇECE Yüzme Suyu Birimi

Deniz Suyu Numune Programı,

Mavi Bayrak,

Yüzme Havuzları İle İlgili Görevler,

Beyaz Bayrak

---
Şafak ATLI Yüzme Suyu Birimi

Deniz Suyu Numune Programı,

Mavi Bayrak,

Yüzme Havuzları İle İlgili Görevler,

Beyaz Bayrak

---
Hakkı İLBAY Biyosidal Birimi

Biyosidal Yönetmeliği Görevleri,

Hıfzıssıhha Kurulu,

M. Ç. K. Kararları,

Uçucu Madde Denetimleri

---
Cihat TURGUT Biyosidal Birimi

Biyosidal Yönetmeliği Görevleri,

Hıfzıssıhha Kurulu,

M. Ç. K. Kararları,

Uçucu Madde Denetimleri

---
İsmail BAYRAKDAR Biyosidal Birimi

Biyosidal Yönetmeliği Görevleri,

Hıfzıssıhha Kurulu,

M. Ç. K. Kararları,

Uçucu Madde Denetimleri

---
Ramazan ÇİFTÇİ Kaynak Suları Birimi

Doğal Kaynak Suları,

Doğal Mineralli Sular,

Ambalajlı Su Satış Yerleri

---
Raif DAYICI Kaynak Suları Birimi

Doğal Kaynak Suları,

Doğal Mineralli Sular,

Ambalajlı Su Satış Yerleri

---
Emin GÜL Kaynak Suları Birimi

Doğal Kaynak Suları,

Doğal Mineralli Sular,

Ambalajlı Su Satış Yerleri

---
Ramazan ÇALIŞKAN İçme Ve Kaplıca Suyu Birimi

Su Kalite Sistemi,

Kontrol Ve Denetim İzlemeleri,

Kaplıca Suyu Denetimleri

---
Ali KÜÇÜKÇAKIR İçme Ve Kaplıca Suyu Birimi

Su Kalite Sistemi,

Kontrol Ve Denetim İzlemeleri,

Kaplıca Suyu Denetimleri

---
İlknur ZİYADOLU İçme Ve Kaplıca Suyu Birimi

Su Kalite Sistemi,

Kontrol Ve Denetim İzlemeleri,

Kaplıca Suyu Denetimleri

---
Vahit KOPARAN İçme Ve Kaplıca Suyu Birimi

Su Kalite Sistemi,

Kontrol Ve Denetim İzlemeleri,

Kaplıca Suyu Denetimleri

---
Rıdvan YAŞARAN İçme Ve Kaplıca Suyu Birimi

Su Kalite Sistemi,

Kontrol Ve Denetim İzlemeleri,

Kaplıca Suyu Denetimleri

---
Bilal BAŞOL

Gelen - Giden Evrak,

Resmi Yazışmalar

---
Sıla SARITEPECİ

Gelen - Giden Evrak,

Resmi Yazışmalar

---
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR