Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

ı) Bulaşıcı hastalıklar birimi:

1) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.

2) Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4) İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.

5) Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

6) Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.

7) İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.

8) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmaları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak.

9) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.

10) Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

11) İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, İl Odak Noktası işlevini yürütmek. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak İldeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.

12) Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.

13) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmasını sağlamak.

14) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.

15) İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.

16) Salgın afet planlarının yapılmasını ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.

17) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.

18) Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.

19) Konusu ile ilgili hizmetlerde İl Hıfzıssıhha Kuruluna katılmak.

20) İstatistiki bilgilerin toplanmasında ilgili birime yardımcı olmak.

21) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Arzu YILKAN

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dr. Şenol SEVER

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Dr. Şenol SEVER Şube Müdürü 1068
Dr. Serdar ÜNAL ABE, Hastalık Sürveyansları, Tüm İstatistikler, KDS, Okul Aşısı Takibi 1065
Murat KÜYÜK Soğuk Zincir Sorumlusu, Aşı Dağıtımı, Form 013 Takibi (TSİM) 1066
Mücahit ATALAY İl Soğuk Zincir Sorumlusu, Aşı Dağıtımı, Form 17/D Takibi, Form 013/B Takibi, Form 014 Takibi, VSD Formları, HTS Takibi, Aşı VTS Takibi, EHİP Veri Girişi 1066
Abdullah AY Soğuk Zincir Sorumlusu, Aşı Dağıtımı, Sıtma Savaş Birimi, Eğitimler, Raporlar, Erken Uyarı, Teknik Şartnameler 1066
Nilgün YILMAZ Form 014 Takibi 1067
Elif AYER Form 014 Takibi 1067
Seher ALTINEL Tüm Yazışmalar 1067
Sema DURGUT Her Türlü Numuneleri Gönderme Ve Sonuçlerının Takibi, 17/A - 17/C - HİV - GBP - Genel Kadın - Neonetal Bebek Ölümü - Trohom - Aylık Kızamık-Kızamıkçık Vaka Takip Formu Takibi 1074
Cemile KETHÜDA Her Türlü Numuneleri Gönderme Ve Sonuçlerının Takibi, 18/B Kuduz Şüpheli Temas Formları, DGT-Tüberküloz Hasta Takibi, Taşınır İşlem Sorumlusu, AFP Vakaları Ve Sürveyansı 1074
Kadriye DÖNMEZ Tüm Yazışmalar 1067
Recep KAYIN Bölge Dışı Aşıların Takibi 1074
ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR


 

 

 

 

 •    "GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI Sunumunu" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "AŞI SICAKLIK VE STOK TAKİP SİSTEMİ Sunumunu" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi - 13.03.2009" Konulu Yazıyı Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Genelgesi - 13.03.2009" Konulu Yazıyı Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Risk Grubu Aşılamaları - 14.03.2016" Konulu Yazıyı Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Sağlık Çalışanı Aşılamaları - 14.03.2016" Konulu Yazıyı Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Kuduzla Mücadele Yönerge İptali Makam Onayı'nı" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Kuduzla Mücadele Genelge Duyuru Yazısı'nı" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Kuduzla Mücadele Ve Profilaksi Uyuglamaları Genelgesi'ni" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-1 Kuduz Saha Rehberi'ni" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-2 Kuduz Riskli Temas Vaka İnceleme Formu'nu" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-3 Kuduz Temas Aylık İzlem Formu'nu" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-4 Kuduz Aşı Kartı Arka Yüzü'nü" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-4 Kuduz Aşı Kartı Ön Yüzü'nü" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EK-5 Kuduz Bilgilendirme Formu'nu" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "Kuduz Bilgilendirme Broşürü'nü" Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "AŞILARIN SAKLANMASI VE TRANSFERİNE İLİŞKİN TALİMATI" görmek için buraya tıklayınız...

 •    "EBOLA VİRÜS HASTALIĞI - (EVH)" Dökümanını Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "EBOLA VİRÜS HASTALIĞI - (EVH) - VAKA YÖNETİM REHBERİ" Dökümanını Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "MERS-CoV HASTALIĞI" Dökümanını Görmek İçin Tıklayınız...

 •    "MERS-CoV HASTALIĞI - SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ" Dökümanını Görmek İçin Tıklayınız...