Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü Resmi Web Sitesine    HOŞGELDİNİZ...

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönerge (B.10.1.THS.0.01.00.00 2012 / 1737 10.04.2012 16:56:58)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / MADDE 7

 

a) Aile hekimliği izleme ve değerlendirme birimi:

1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

2) Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3) Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve harcanmasını ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.

4) İlde yürütülen aile hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.

5) Aile hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.

6) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

7) Aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.

8) Aile hekimliğinin işleyişiyle ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.

9) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili şikayetleri değerlendirmek.

10) Aile hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

11) İlgili birimler ve istatistik birimi ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.

12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Arzu YILKAN

ŞUBE MÜDÜRÜ

Dr. Ahmet OYAN 

SANTRAL: (0266) 244 67 99, (0266) 244 07 99, (0266) 244 32 09, (0266) 244 62 29, (0266) 244 67 47

 

 

ŞUBE PERSONEL LİSTESİ
 

  Personel Adı Personel Görevi Dahili
Dr. Ahmet OYAN Şube Müdürü 1023
Ayşe Birsen DORAN

     1-) Aylık %10 Mesai Denetimleri Takibi

 

     2-) TSM, VSD, AÇS, KETEM, HSL, ASM ve AHB Denetimleri. (Aylık Plan Dahilinde)

1050
Arzu SELÇİK

     1-) İl İçi Ve İl Dışı Göçler

 

     2-) TSM, VSD, AÇS, KETEM, HSL, ASM ve AHB Denetimleri. (Aylık Plan Dahilinde)

1050
Bircan EVCİMEN

     1-) %10'luk Gebe Ve %20'lik Aşı Örneklemleri

 

     2-) TSM, VSD, AÇS, KETEM, HSL, ASM ve AHB Denetimleri. (Aylık Plan Dahilinde)

1050
Selim KIRATLI

     1-) AH Performans İtirazları

 

     2-) TSM, VSD, AÇS, KETEM, HSL, ASM ve AHB Denetimleri. (Aylık Plan Dahilinde)

1050

 


* TSM: Toplum Sağlığı Müdürlüğü, * VSD: Verem Savaş Dispanseri, * AÇS: Ana Çocuk Sağlığı, * KETEM: Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi, * HSL: Halk Sağlığı Laboratuvarı, * ASM: Aile Sağlığı Merkezi, * AHB: Aile Hekimliği Birimi

 

ŞUBE İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR